Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran u saradnji sa Udruzenjem mladih sa hendikepom od februara 2017. godine realizuje projekat Trans2work 3. Projekat finansira zavod za zaposljavanje Crne Gore.

Obuka ce biti realizovana u trajanju od sest mjeseci u okviru 6 modula i to:

Modul 1: Rasterska grafika
o Uvod u Photoshop CS3 I osnove rasterskegrafike
o Radna površina, rad sa selekcijama, upotreba File Browser'a
o Slojevi i stilovi slojeva
o Formati slika, skeniranje, retuširanje fotografija, maske i kanali
o Alatka pero, vektorski oblici i putanje za isjecanje
o Napredne tehnike rada na slojevima
o Priprema slika za štampanje i separacija boja
o Adobe Ilustrator
Ciljevi izučavanja modula 1: Ciljevi učenja su upoznavanjepolaznika sa osnovnim pravilima za kreiranje fotografija iupoznavanje sa specifičnim programskim paketima.

Očekivani ishodi učenja modula 1: Na kraju procesa učenjasadržaja predmeta polaznik je osposobljen da grafički definišeono što je potrebno i da dizajnira u paketu Photoshop, odnosnoda samostalno kreira i uređuje fotografije, kao i da izradištampani proizvod.

Modul 2: Vektorska grafika
o Radno okruženje, crtanjanje osnovnih oblika, rad sa slojevima
o 3D efekti, providnost objekata, rad sa bojama, upotreba simbola
o Formati vektorske grafike, kombinovanjeilustracije sa Photoshop slikama
o Uređivanje teksta i napredne tipografske opcije
o Štampanje datoteka, izlazni uređaji i separacijaboja

Ciljevi izučavanja modula 2: Ciljevi učenja modula suupoznavanje studenta sa osnovnim pravilima za kreiranjefotografija i upoznavanje sa specifičnim programskim paketima.

Očekivani ishodi učenja modula 2: Na kraju procesa učenjasadržaja predmeta polaznici su osposobljeni da grafički definišu ono što je potrebno i da dizajniraju u paketu Adobe Illustrator, odnosno da samostalno kreiraju i uređuju fotografije, kao i da izrade štampani proizvod.

Modul 3: Lay Out priprema za štampu
o Adobe In Design- radno okruženje
o Pravljenje dokumenata, rad sa okvirima
o Uređivanje teksta, napredne tipografske opcije
o Rad sa bojama, uvoženje i povezivanje slika
o Pravljenje tabela, crtanje vektorske grafike, rad saprovidnim objektima
o Pravljenje knjige štampanih datoteka
o Štampanje I provjera datoteka

Modul 4: Optimizovanje PDF fajlova za štampu i napredna podešavanja
o Adobe Acrobat' pregled i navigacija
o Kombinovanje i modifikacija PDF fajlova
o Sigurnost PDF dokumenata
o Adobe PDF podešavanja
o Adobe Acrobat forme- priprema PDF dokumenata

Ciljevi izučavanja modula 3 i 4: Ciljevi izučavanja modula 3 I 4 su upoznavanje polaznika sa osnovnim pravilima produkcije I dizajna odnosno upoznavanje sa specifičnim programskimpaketima.

Očekivani ishodi učenja modula 3 i 4: Polaznici su nakonrealizacije modula 3 i 4 osposobljeni da grafički definišu ono štoje potrebno za pripremu izdavanja I štampanja publikacija, uzkorišćenje programskih paketa InDesign koji u svijetupreovlađaju u izdavačkoj i štamparskoj djelatnosti. Osim toga, polaznici stiču znanja I vještine da samostalno dizajniraju I uređuju štampane proizvode.

Cilj projekta je da polaznici budu osposobljeni za rad u stampariji cime bi se omogucilo njihovo lakse zaposlenje na savremenom trzistu rada.

 

fvu flajer

ishodi

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

NA VRH