Potrebna dokumentacija

Pravo prijave za upis imaju kandidati sa završenim trogodišnjim ili četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem.

 

Kandidati uz prijavu prilažu i sljedeća dokumenta:

  • svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja;
  • diplomu o položenom maturskom odnosno završnom ispitu;
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • diplomu „Luča” ili ekvivalentnu diplomu.

 

Plaćanja školarine se oslobađaju:

  • studenti prve godine osnovnih studija koji su nosioci diplome „Luča A” i „Luča B”
  • vrhunski sportisti (Rešenje Ministarstva sporta za vrhunske sportiste)
  • lica sa invaliditetom po predlogu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore

 

Studentu čiji član porodice već studira na osnovnim i specijalističkim studijama na nekom od fakulteta Univerziteta 'Mediteran', školarina se umanjuje za 30%, što znači da jednom od studenata pripada to pravo zavisno od njihovog međusobnog dogovora. Za svakog sljedećeg člana uže porodice školarina je besplatna.

NA VRH