Potrebna dokumentacija

Pravo prijave za upis imaju kandidati sa završenim trogodišnjim ili četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem.

 

Kandidati uz prijavu prilažu i sljedeća dokumenta:

  • svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja;
  • diplomu o položenom maturskom odnosno završnom ispitu;
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • diplomu „Luča” ili ekvivalentnu diplomu.

 

Plaćanja školarine se oslobađaju:

  • studenti prve godine osnovnih studija koji su nosioci diplome „Luča A” i „Luča B”
  • vrhunski sportisti (Rešenje Ministarstva sporta za vrhunske sportiste)
  • lica sa invaliditetom po predlogu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore

 

Studentu čiji član porodice već studira na osnovnim i specijalističkim studijama na nekom od fakulteta Univerziteta 'Mediteran', školarina se umanjuje za 30%, što znači da jednom od studenata pripada to pravo zavisno od njihovog međusobnog dogovora. Za svakog sljedećeg člana uže porodice školarina je besplatna.

 

fvu flajer

ishodi

edibaneri

MMS Project1

 

 

 

 

NA VRH